WOER (002130): 0 0 (0%)

       2020年三季報

       報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

       1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表 

                                                                                                            單位:股

       報告期末普通股股東總數

       96,365

       報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)

       0

       10名股東持股情況

       股東名稱

       股東性質

       持股比例

       持股數量

       持有有限售條件的股份數量

       質押或凍結情況

       股份狀態

       數量

       周和平

       境內自然人

       15.06%

       189,563,801
       邱麗敏

       境內自然人

       12.99%

       163,540,127
       杭州慧乾投資管理合伙企業(有限合伙)

       境內非國有法人

       4.13%

       51,954,134
       張躍軍

       境內自然人

       1.19%

       15,000,000
       新沃基金-廣州農商銀行-中國民生信托-中國民生信托·至信252號沃爾核材定向增發集合資金信托計劃

       其他

       1.04%

       13,053,810
       周文河

       境內自然人

       1.03%

       12,956,908

       9,717,681       香港中央結算有限公司

       境外法人

       0.58%

       7,294,023
       余軍

       境內自然人

       0.56%

       7,000,000
       張鈺桐

       境內自然人

       0.41%

       5,142,500
       彭雄心

       境內自然人

       0.40%

       5,074,096
       10名無限售條件股東持股情況

       股東名稱

       持有無限售條件股份數量

       股份種類

       股份種類

       數量

       周和平

       189,563,801

       人民幣普通股

       189,563,801

       邱麗敏

       163,540,127

       人民幣普通股

       163,540,127

       杭州慧乾投資管理合伙企業(有限合伙)

       51,954,134

       人民幣普通股

       51,954,134

       張躍軍

       15,000,000

       人民幣普通股

       15,000,000

       新沃基金-廣州農商銀行-中國民生信托-中國民生信托·至信252號沃爾核材定向增發集合資金信托計劃

       13,053,810

       人民幣普通股

       13,053,810

       香港中央結算有限公司

       7,294,023

       人民幣普通股

       7,294,023

       余軍

       7,000,000

       人民幣普通股

       7,000,000

       張鈺桐

       5,142,500

       人民幣普通股

       5,142,500

       彭雄心

       5,074,096

       人民幣普通股

       5,074,096

       王梅

       4,850,000

       人民幣普通股

       4,850,000


       Tel: 86 755-28299160